O programu

Představení

Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 je dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, který podporuje aktivní zapojení podniků, obcí i dalších subjektů do činností na ochranu klimatu. Program vychází z cílů mezinárodních a národních dohod a jeho účelem je zvýšit povědomí o problematice ochrany klimatu, podpořit a zviditelnit konkrétní opatření a projekty ke snižování emisí skleníkových plynů. Celý program, jediný svého druhu v ČR, byl odstartován v červenci 2015. Zapojit se do něj mohou i zahraniční subjekty (klima nezná národní hranice).

Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 se skládá ze dvou částí: 

  1. Část Značková - udělení nezávislé značky kvality na základě stanovení, výpočtu nebo validace uhlíkové stopy
  2. Část Offsetová - realizace a podpora českých offsetových projektů umožňujících snížení emisí skleníkových plynů

Zaštítění programu

Programu udělilo záštitu Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

​Ambasadory programu jsou významné osobnosti: 

Ing. Dan Jiránek, místopředseda Rady Státního fondu životního prostředí a výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR

Ing. Veronika Černá, vedoucí týmu Green business, Skanska a. s.

Prof. Bedřich Moldan, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

 

Odborným garantem a správcem programu je nezávislá česká nezisková organizace CI2, o. p. s., která ve spolupráci s městy, podniky a dalšími partnery systematicky sleduje či ověřuje uhlíkovou stopu řady tuzemských i zahraničních organizací a realizuje odborné činnosti na podporu klimaticky odpovědného podnikání v České republice i jinde.

 

Kontext

Změna klimatu je jedním z nejdůležitějších globálních problémů dneška. Měnící se klima Země má významné ekologické, ekonomické a společenské důsledky. Napříč vědeckou komunitou existuje shoda o tom, že za nepříznivými klimatickými změnami stojí člověk. Vlády, podniky a jednotlivci proto celosvětově přijímají opatření vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů, které jsou hlavní příčinou změny klimatu. Aktuálním cílem je udržení nárůstu průměrné globální teploty pod hranicí 2 °C do konce 21. století oproti předindustriální době. Toto zvýšení teploty je podle klimatických expertů hranicí, pod níž by zemské klima a na něm závisející ekosystémy, klíčové pro výživu rostoucí lidské populace, měly zvládnout určitým způsobem se adaptovat na změněné podmínky.

Už v roce 1997 byl přijat Kjótský protokol, jenž signatářské státy právně zavázal snižovat emise skleníkových plynů. Státy Evropské unie byly v uplynulých desetiletích hlavním iniciátorem snižování emisí a aktuálně naplňují závazek snížení emisí za celou EU minimálně o 40 % do roku 2030 (oproti roku 1990). Avšak teprve zrychlující se změny klimatu po roce 2000 a jeho reálné negativní dopady přesvědčily celé globální společenství k razantnímu zvýšení úsilí při ochraně klimatu. Důkazem je nedávná (listopad 2015) Klimatická konference (COP21) v Paříži, která je považována za historický milník v ochraně klimatu. Dohoda, která byla na závěr konference přijata všemi 195 smluvními stranami, počítá se zapojením celého světa do zajištění účinnější ochrany klimatu Země po roce 2020. Jedním ze zásadních poznatků vyplývajících ze smlouvy je důležitost zapojení soukromého sektoru, finančních institucí i občanské společnosti do aktivit směřujících k řešení změny klimatu.