Ochrana klimatu

Změna klimatu v mezinárodním kontextu

Měnící se klima Země má významné ekologické, ekonomické a společenské důsledky. Vlády, významné společnosti a odborníci proto již od 90. let 20. století začaly hledat a přijímat opatření vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů, které jsou hlavní příčinou změny klimatu. Avšak teprve Klimatická konference (COP21) v Paříži, která se uskutečnila koncem roku 2015, může být považována za historický milník v ochraně klimatu. Dohoda, která byla na závěr konference přijata všemi 195 smluvními stranami, počítá se zapojením celého světa do zajištění účinnější ochrany klimatu Země po roce 2020.

Evropská unie se na COP21 jako jeden celek přihlásila se závazkem snížení emisí minimálně o 40 % do roku 2030 (oproti roku 1990). Tento závazek doplňuje celoevropský závazný cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie na minimálně 27 % a orientační cíl pro zvýšení energetické účinnosti o nejméně 27 % (obojí do roku 2030).  

Hlavním cílem smlouvy je udržení nárůstu průměrné globální teploty pod hranicí 2 °C do konce 21. století oproti předindustriální době. Toto zvýšení teploty je podle klimatických expertů hranicí, pod níž by zemské klima a na něm závisející ekosystémy, klíčové pro výživu rostoucí lidské populace, měly zvládnout určitým způsobem se adaptovat na změněné podmínky.

Ochrana klimatu na úrovni podniků

Snižování emisí skleníkových plynů je stále více klíčovým tématem také pro budoucnost podnikání. Největší globální iniciativa CDP (Carbon Disclosure Project), která motivuje firmy ke sledování a snižování dopadů své činnosti na klimatický systém Země, sdružuje v současnosti na 850 investorů s aktivy v hodnotě 95 bilionů dolarů. Do globální databáze CDP dobrovolně posílá svoje každoroční data o emisích skleníkových plynů a aktivitách pro ochranu klimatu pět tisíc podniků z celého světa.

Mezi velkými globálními společnostmi je ochranu klimatu obvykle již prioritou či alespoň standardem. Mezi 500 celosvětově nejvýznamnějšími firmami podle obratu vykazuje emise skleníkových plynů ze spotřeby energie 97 % podniků. 70 % nadnárodních firem má stanoven konkrétní cíl snížení emisí a politiku k jeho dosažení. V Evropské unii se požadavek reportovat investorům specifické informace o životním prostředí a sociálních aspektech podnikání týká 6 000 firem, v Číně 20 000 podniků.

Začátkem března 2016, v souladu se závěry nedávné konference COP 21 a nezávislými odbornými analýzami, koalice významných evropských firem, asociací a nevládních organizací vyzvala Evropskou komisi, Evropský parlament a nejvyšší představitele států EU k větším ambicím (oproti současnému závazku snížení emisí o 40%) a stanovení dlouhodobějších cílů týkajících se přechodu k nízkouhlíkové ekonomice po roce 2030.