Offsetové projekty

Pomáháme ostatním pro lepší klima

Snižování emisí skleníkových plynů je veřejně prospěšná aktivita, která pomáhá nejen lidské společnosti, ale je díky svému příspěvku ke stabilitě klimatu prospěšná také pro fungování ekosystémů a prosperitu života na Zemi jako celku.

Pokud nyní nemůžete snížit aktuální emise skleníkových plynů, které souvisí s činností Vašeho podniku či jiného subjektu, nabízíme Vám možnost podpory vybraného offsetového projektu, jehož realizace zajistí snížení emisí jinde.

Offsetové projekty, které jsou garantem programu ověřeny jako způsobilé k zařazení do programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2, jsou veřejně prospěšné projekty realizované na území České republiky. Jedná se o záměr realizovaný ve veřejném sektoru (zpravidla konkrétním městem nebo obcí), který prokazatelně vede k zachycení skleníkových plynů či k prevenci jejich vzniku. Jde jak o konkrétní investiční, tak i neinvestiční akce (činnosti či opatření) splňující požadavky programu.

Projekty s odbornou garancí

Ověřené offsetové projekty nabízené a realizované v rámci programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2  splňují poměrně přísné podmínky a vstupní předpoklady, aby při dokončení období jejich realizace bylo zajištěno dosažení zamýšleného příznivého vlivu na klimatický systém Země. Tyto projekty jsou připravovány, realizovány a sledovány ve spolupráci s odborníky na téma, v němž je projekt realizován.

Například u výsadeb stromů či vegetačních prvků na projekt dohlížejí experti zabývající se tvorbou krajiny, lesnictvím či ekosystémovými službami. Současně se zaměřujeme na to, aby byl realizovaný projekt přínosný pro komunitu (obyvatele obce či města), na jehož území se realizuje a ověřuje, že dosažené snížení emisí skleníkových plynů nebude realizováno na úkor stavu ostatních složek životního prostředí (tedy že nedojde k jeho zhoršení).

Transparentní financování

Finanční podporu na zajištění realizace offsetových projektů mohou poskytnout účastníci programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2nebo jiné subjekty (prívnické i fyzické osoby). Poskytnuté prostředky jsou shromažďovány na speciálním transparentním bankovním účtu programu a jsou účelově vázány na přípravu a realizaci ověřených offsetových projektů.

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu 2100848139/2010

Nakládání s finančními prostředky poskytnutými na offsetové projekty v rámci programu je možné sledovat on-line zde: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2100848139
Poskytnutá podpora je rozdělena na dvě části. Podstatná část (85 % z poskytnuté částky) je účelově vynaložena na realizaci offsetového projektu. Zbývající část (15 % z poskytnuté částky) je určena na odbornou i technickou podporu a administraci offsetových projektů.

CI2, o. p. s., jako garant programu zajistí zveřejnění souhrnné informace o realizaci a dokončení offsetových projektů, podpořených finančními prostředky jednotlivých dárců, na www.snizujemeCO2.cz. Budou zde rovněž zveřejněna jména dárců.