Zprávy a události

Výroční zpráva Programu Sledujeme / Snižujeme CO2 za rok 2016

Garant programu připravil Výroční zprávu za rok 2016. Je ke stažení ve formátu pdf v českém jazyce zde

Jaký byl první rok českého klimaochranného programu SLEDUJEME / SNIZUJEME CO2

5. 9. 2016 – Dobrovolný program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 v České republice (dále SCO2) nedávno vstoupil do druhého roku svého oficiálního působení. Program, jehož garantem je nezávislá odborná organizace CI2, o. p. s., podporuje kvalitní zapojení českých podniků i dalších subjektů do sledování a snižování emisí skleníkových plynů. Tento dobrovolný nástroj zvyšování kvality napomáhá při přípravě a zavádění aktivních opatření v oblasti ochrany klimatu do provozu organizací a hlavních fází životního cyklu jejich produktů.  Podívejte se spolu s námi, jaký byl první rok fungování této nezávislé iniciativy.

Do programu se za prvních 12 měsíců zapojilo a některou z jeho značek získalo celkem 11 společností, zejména velkých podniků. Všechny organizace, které se do programu zapojily, získaly některou z jeho značek a certifikát vystavený garantem programu, který potvrzuje dosažení příslušného standardu kvality při ochraně klimatu. V prvním roce trvání programu SCO2 bylo uděleno celkem 16 značek, přičemž některé podniky získaly značku opakovaně (podruhé za kalendářní rok 2016). Většina subjektů dokázala splnit podmínky pro první (základní) stupeň účasti v programu a obdržely tedy značku SLEDUJEME CO2. Na podmínky pro přidělení druhého stupně SNIŽUJEME CO2 zatím dosáhly pouze tři podniky (jeden z nich již i opakovaně).

Mezi zapojenými subjekty výrazně převažují velké a střední podniky z nejrůznějších odvětví. Mezi dosud registrovanými podniky byly zejména české společnosti vyrábějící obaly a významné podniky z potravinářského průmyslu nebo stavebnictví. A svého prvního zástupce zde již má například také bankovní sektor nebo automobilový průmysl. Do programu se také zapojily první organizace z veřejného sektoru (město, nezisková organizace). Zejména počet zapojených podniků postupně narůstá. Podrobné aktuální statistiky zapojených subjektů a udělených značek jsou k dispozici v přehledu zapojených subjektů.

Programu SCO2 byla udělena záštita MPO. Už deset podniků získalo značku a certifikát 

27. 5. 2016 – Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 nově obdržel záštitu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Oznámil to před několika dny ministr Ing. Jan Mládek, CSc., v oficiálním dopise adresovaném CI2, o. p. s., jako garantovi programu.

Rozšiřuje se rovněž počet velkých podniků, které obdržely některou ze značek programu. Desátou společností, která splnila podmínky účasti v programu SCO2, je česká Skanska, a.s. Příslušný certifikát byl zástupcům české pobočky společnosti předán 27. května.

Díky zapojení prvních významných podniků z různých odvětví a průkaznému snížení celkového rozsahu emisí skleníkových plynů se už v tuto chvíli začínají naplňovat dlouhodobé cíle programu. O program mají zájem další podniky, jejichž účast bude opět impulsem pro šíření povědomí o ochraně klimatu a zvýšení zájmu podniků, měst i dalších subjektů snižovat své emise skleníkových plynů, zavádět úspornější provoz a moderní ekologické technologie.

Na světě je první ověřený offsetový projekt v rámci programu SCO2

5. 4. 2016 – Realizovaný projekt dlouhověkého ovocného sadu v Blížkovicích na jihu Moravy, ověřený CI2, o. p. s., umožní odčerpat více než 180 tun CO2 z ovzduší. Jde o první obecně prospěšný offsetový projekt, který umožňuje v rámci programu SCO2 zapojeným podnikům přímo na území ČR podpořit konkrétní klimaochranné projekty v obcích. Tyto projekty podle zásady „pomáháme ostatním“ v rámci programu vyjadřují společnou klimatickou a společenskou odpovědnost podniků sledujících a omezujících své emise skleníkových plynů.

Projekt v Blížkovicích byl připraven společně s místní samosprávou a odborníky. CI2, o. p. s., jako garant programu koordinovala jeho přípravu a dohlížela na realizaci, která proběhla v březnu a začátkem dubna 2016. Největší finanční dar poskytla společnost Skanska, a. s., která tímto způsobem offsetovala uhlíkovou stopu své interní manažerské konference, která se konala v březnu 2016 v Polsku.

Do projektu s plným názvem „Krajinotvorný ovocný sad Blížkovice – Žlebouš“, jehož kapacita je aktuálně naplněna ze 79 procent, se ještě mohou připojit menším finančním darem další zájemci, kteří chtějí podpořit snížení množství skleníkových plynů v ovzduší. Detailní informace o tomto offsetovém projektu najdete zde: http://snizujemeco2.cz/cs/krajinotvorny-ovocny-sad-blizkovice-zlebous-2016

CI2, o. p. s., připravila v rámci programu první malý pilotní offsetový projekt již v roce 2015 ve spolupráci s městem Nový Bor. Tento projekt se taktéž započítává do statistik programu SCO2, avšak vzhledem ke svému ověřovacímu charakteru poskytnul pouze nepatrnou kapacitou pro uhlíkové offsety.

Celostátní seminář pro podniky byl přínosný. Představil dobrou praxi klimaochranných investic

22. 3. 2016 – V rámci semináře "Ochrana klimatu v českém podnikatelském prostředí", uspořádaného 22. března organizací CI2, o. p. s. v prostorách MŽP ČR, byl účastníkům představen také program SCO2. Seminář nabídl aktuální informace, představil trendy vývoje ve vyspělých zemích i možnou finanční podporu z EU v dané problematice. Součástí semináře byla také prezentace úspěšných příkladů klimaochranných opatření společností Řízení letového provozu ČR, s. p., Skanska a. s., Veolia Energie ČR, a. s. a Vitana, a. s.

Jako odborná podpora, kterou podnikům nabízí CI2, o. p. s., byl prezentován dobrovolný program SNIŽUJEME/SLEDUJEME CO2. Dále byly představeny hlavní výstupy projektu “Aktivní zapojení podnikatelského sektoru do činností na ochranu klimatu”.  Jde zejména o metodiku přípravy politiky ochrany klimatusouhrn vybraných příkladů mezinárodní dobré praxe v realizaci klimaochranných opatření a také komunikace a PR v této oblasti.

„Podnikatelský sektor patří mezi nejvýznamnější producenty skleníkových plynů v globálním měřítku a i na úrovni regionů. CI2 proto podporuje aktivnější zapojení podniků do praktických opatření na ochranu klimatu v České republice,“ řekl Josef Novák, ředitel CI2, o. p. s.

CI2, o. p. s., je řešitelem projektu “Aktivní zapojení podnikatelského sektoru do činností na ochranu klimatu”, jehož cílem je podpořit přímé zapojení podniků do konkrétních aktivit a motivovat podniky k dlouhodobé realizaci vlastních opatření v tomto směru. Projekt také usiluje o celkové zvýšení povědomí firem a dalších organizací o principech a možnostech ochrany klimatu a jejich začlenění do strategického řízení podniků.

Výstupy projektu umožní dalším klimaticky odpovědným podnikům připravit svou vlastní politiku ochrany klimatu, prezentovat její obsah i výsledky a využívat další výstupy projektu. CI2, o. p. s., také pořádá v podnicích workshopy či školení k problematice ochrany klimatu a pomáhá s uhlíkovým managementem.

V České republice dosud neexistoval dobrovolný program, který by firmy motivoval sledovat a snižovat své emise skleníkových plynů. Tímto projektem byl vytvořen metodický rámec podporující aktivní politiky podniků včetně jejich zapojení do konkrétních opatření na ochranu klimatu. Projekt byl realizován v období od dubna 2015 do března 2016 za účasti konkrétních velkých českých podniků.

Záznam ze semináře: https://www.youtube.com/watch?v=-CRFeRlb1HY

Fotografie ze semináře: https://www.zonerama.com/CI2ops/Album/1270229