Inspirace a příklady

Cílem projektu „Aktivní zapojení podnikatelského sektoru do činností na ochranu klimatu“ je podpořit přímé zapojení podniků do konkrétních aktivit pro ochranu klimatu a motivovat podniky k dlouhodobé realizaci vlastních opatření v tomto směru. Projekt usiluje o celkové zvýšení povědomí firem a dalších organizací o principech a možnostech ochrany klimatu a jejich začlenění do strategického řízení podniků. V rámci projektu vznikne metodický materiál pro zavádění politiky ochrany klimatu u podniků v České republice. Pro dva aktivně zapojené podniky bude vytvořena politika ochrany klimatu vč. závazku snížení emisí skleníkových plynů a plán opatření k jejich redukci. Důležitou činností v rámci projektu je podpora předávání získaných poznatků, zkušeností a výstupů projektu mezi zapojenými podniky, odborníky a zájemci z dalších podniků či organizací. CI2, o. p. s., také uspořádá ve vybraných podnicích školení k problematice ochrany klimatu a celostátní seminář. Realizace projektu: duben 2015 – březen 2016.

Výstupy projektu:

Mezinárodní dobrá praxe jako inspirace: Klimaticky odpovědné podnikání v mezinárodní praxi
Sborník příkladů českým firmám představuje inspirativní spektrum vhodných příkladů a opatření pro ochranu klimatu v podnikatelském sektoru přenositelné do českého prostředí. Sborník příkladů zároveň plní funkci prvotního upozornění na aktuální globální trend klimaticky odpovědného podnikání a představuje primární informační zdroj, který umožní seznámit se s danou problematikou v zemích, kde je již v podnikové strategie zakotvena. K prezentaci příkladů bylo vybráno 10 mezinárodních společností, které jsou aktivní v ochraně klimatu a berou tuto problematiku zodpovědně. U jednotlivých společností je prezentována politika/strategie a cíle ochrany klimatu, konkrétní příklady, vztahy s obchodními partnery a jejich zapojení do plnění cílů, sdílení informací (PR a komunikace), přínosy pro dotčenou oblast a reporting v globálních iniciativách. Vzhledem k zacílení sborníku na management podniků nejsou jeho součástí technické detaily daných postupů a opatření, jedná se spíše o stručný popis základních postupů a celkové představení, přínosů vedoucích ke stanoveným cílům.

Metodika stanovení uhlíkové stopy podniku
Metodický materiál pro zavádění politiky ochrany klimatu v podniku je prvním takovým v této oblasti orientovaný na české podniky, který přichází s poklady pro systematickou, a v návaznosti na nejlepší dosažitelnou mezinárodní praxi, přípravu a následně realizaci své vlastní politiky ochrany klimatu. V metodickém materiálu jsou vysvětleny základní pojmy, technické termíny a používané jednotky dané problematiky, postup a principy stanovení emisí skleníkových plynů podniku (uhlíkové stopy), zásady zavedení podnikového plánu na snížení emisí a jeho následná implementace. Tato metodika je stručným úvodem do problematiky inventarizace skleníkových plynů podniku. V českém jazyce podobný materiál zatím neexistuje, lze ho tedy považovat za úvod do dané problematiky.
Komunikace ochrany klimatu v praxi: Inspirační manuál pro podniky
Tento materiál předkládá stručný rámec sledování emisí skleníkových plynů, společenské odpovědnosti a přínosů pro jejich snižování pro podniky i jejich okolí. Jedná se o ukázku reprezentativních příkladů, jejichž prostřednictvím je nabízen přehled trendů, praktické ukázky dobré praxe a varianty přístupů ke komunikaci ochrany klimatu v korporátní sféře zejména v Evropě, ale v dnešním globálním prostředí po celém světě. Tento inspirativní materiál, zabývající se komunikací ochrany klimatu, je určený pro management, PR i CSR specialisty a odborné pracovníky ochrany životního prostředí v podnicích i dalších organizacích, které se chtějí do ochrany klimatu aktivně zapojit, komunikovat a prezentovat svá vlastní opatření v této oblasti.
Realizováno v rámci projektu „Aktivní zapojení podnikatelského sektoru do činností na ochranu klimatu“ podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz.