Offsetové projekty

Pomáháme ostatním pro lepší klima

Pro dodatečnou redukci vlastních emisí skleníkových plynů, nad rámec jejich snížení prostřednictvím aktivních opatření, je možné doplňkově využít externí kompenzaci emisí – tzv. offset, zajištěný obvykle realizací speciálního offsetového projektu.  

Častou aktivitou, pro kterou firmy i další subjekty využívají tuto možnost redukce až úplné eliminace emisí, je manažerská nebo odborná konference, semináře nebo podobné akce. Vypočítanou uhlíkovou stopu konané akce, vyjádřenou velikostí emisí CO2, je možné snížit nebo eliminovat prostřednictvím podpory vybraného offsetového projektu v potřebném rozsahu. Tyto projekty obvykle mají širší doprovodný pozitivní dopad na komunitu nebo území, kterého se týkají – pomáhají tedy ostatním.

Offsetové projekty ověřené jako způsobilé k zařazení do programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2, jsou veřejně prospěšné záměry realizované na území České republiky. Jedná se o projekt realizovaný ve veřejném sektoru (konkrétním městem nebo obcí), který prokazatelně vede k zachycení skleníkových plynů či k prevenci jejich vzniku. Jde o konkrétní neinvestiční, nebo vybrané investiční akce (činnosti či opatření), splňující požadavky programu.

Projekty s odbornou garancí

Ověřené offsetové projekty nabízené a realizované v rámci programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2  splňují poměrně přísné podmínky a vstupní předpoklady, aby při dokončení období jejich realizace bylo zajištěno dosažení zamýšleného příznivého vlivu na klimatický systém Země. Tyto projekty jsou připravovány, realizovány a sledovány ve spolupráci s odborníky na téma, v němž je projekt realizován. Podívejte se na aktuálně připravované a realizované offsetové projekty zařazené do programu.

Typicky u výsadeb stromů či vegetačních prvků na projekt dohlížejí experti zabývající se tvorbou krajiny, lesnictvím či ekosystémovými službami. Současně se zaměřujeme na to, aby byl realizovaný projekt přínosný pro komunitu (obyvatele obce či města), na jehož území se realizuje a ověřuje, že dosažené snížení emisí skleníkových plynů nebude realizováno na úkor stavu ostatních složek životního prostředí (tedy že nedojde k jeho zhoršení).

Podporujeme výsadbové projekty v obcích

V současné době mohou obce (typicky malé obce) nabízet vhodné lokality pro výsadbové projekty zařazené do programu Sledujeme/Snižujeme CO2, ve kterých by bylo možné kompenzovat emise financované z příspěvků zejména od větších firem, ale i jednotlivců. Samotná realizace offsetového projektu znamená pouze minimální administrativní zátěž pro obec, což je výhoda oproti složitým žádostem o dotace. Nezbytné je ovšem zajištění následné péče o vysazené stromy.

Výsadby sazenic stromů za podpory programu SCO2 jsou realizovány na pozemku samosprávy a v souladu s jejími záměry v území, aby byla zajištěna perspektiva výsadeb. Z pohledu charakteru výsadby může jít také například o stromořadí, remízky, extenzivní sady, parky, břehové porosty a další vegetační prvky (včetně interakčních prvků ÚSES ad.). Podmínkou je, aby se jednalo o  nově vysázené dřeviny/zakládané vegetační prvky, nikoliv o obměnu či náhradu stávajících dožitých stromů nebo uložené náhradní výsadby. Další informace pro obce obsahuje informační list pro obce. Nabídky projetových záměrů můžete zasílat k předběžné konzultaci na e-mail petr.pavelcik [at] ci2.co.cz.

Transparentní financování

Finanční podporu na zajištění realizace offsetových projektů mohou poskytnout účastníci programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 nebo jiné subjekty (prívnické i fyzické osoby). Poskytnuté prostředky jsou shromažďovány na speciálním transparentním bankovním účtu programu a jsou účelově vázány na přípravu a realizaci ověřených offsetových projektů. Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu 2100848139/2010

Nakládání s finančními prostředky poskytnutými na offsetové projekty v rámci programu je možné sledovat on-line zde: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2100848139
Poskytnutá podpora je rozdělena na dvě části. Podstatná část, 85 % z poskytnuté částky, je účelově vynaložena na realizaci offsetového projektu. Zbývající část (15 % z poskytnuté částky) je určena na odbornou i technickou podporu a administraci offsetových projektů.

CI2, o. p. s., jako garant programu zajistí zveřejnění souhrnné informace o realizaci a dokončení offsetových projektů, podpořených finančními prostředky jednotlivých dárců, na www.snizujemeCO2.cz. Budou zde rovněž zveřejněna jména dárců.