Snižování emisí

Ve statistice programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 (SCO2) je uvedeno aktuální celkové snížení množství skleníkových plynů v ovzduší, do nějž jsou započteny redukce emisí subjektů zapojených do programu SCO2, které splňují následující podmínky (kumulativně):

1) tyto subjekty předložily vlastní ověřené výsledky, nebo jim byla garantem programu vypočítána či ověřena uhlíková stopa provozu celého podniku (nebo jiné zapojené organizace – právnické osoby), 

2) jde o subjekty zapojené v letech 2015 a/nebo 2016, s ucelenou řadou výpočtů uhlíkové stopy za nejméně čtyři na sebe navazující kalendářní roky, přičemž posledním stanoveným rokem byl rok předcházející aktuálnímu zapojení do programu SCO2,

3) zapojené subjekty splnily podmínky pro zařazení do druhého stupně programu (získaly značku SNIŽUJEME CO2) – tedy dosáhly průkazného, garantem programu ověřeného snížení emisí skleníkových plynů pocházejících ze své vlastní činnosti (za poslední rok oproti průměru celkových emisí za předchozí 3 roky).

Uvedená titulková hodnota ve statistice programu SCO2 je součtem redukcí emisí skleníkových plynů, dosažených subjekty splňujících uvedené podmínky. Hodnota je vyjádřena jako tzv. ekvivalentní CO2 (CO2 eq. – v souladu s mezinárodním standardem GHG Protocol v platném znění).