Výroční zprávy

Výroční zpráva Programu Sledujeme / Snižujeme CO2 za rok 2018 

Výroční zpráva za rok 2018 je ke stažení ve formátu pdf v českém jazyce zde

Výroční zpráva Programu Sledujeme / Snižujeme CO2 za rok 2017 

Výroční zpráva za rok 2017 je ke stažení ve formátu pdf v českém jazyce zde.​

Výroční zpráva Programu Sledujeme / Snižujeme CO2 za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2016 je ke stažení ve formátu pdf v českém jazyce zde

Stručné vyhodnocení programu SLEDUJEME / SNIZUJEME CO2  za rok 2015

Dobrovolný program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 (dále SCO2) dne 30. června 2016 dovršil 12 měsíců svého oficiálního působení. Tento dobrovolný nástroj zvyšování kvality napomáhá při přípravě a zavádění aktivních opatření v oblasti ochrany klimatu do provozu organizací a hlavních fází životního cyklu jejich produktů. 

Do programu se za prvních 12 měsíců zapojilo a některou z jeho značek získalo celkem 11 společností, zejména velkých podniků. V tomto období bylo uděleno celkem 16 značek, přičemž některé podniky získaly značku opakovaně (podruhé za kalendářní rok 2016). Většina subjektů dokázala splnit podmínky pro první (základní) stupeň účasti v programu a obdržely tedy značku SLEDUJEME CO2. Na podmínky pro přidělení druhého stupně SNIŽUJEME CO2 zatím dosáhly pouze tři podniky (jeden z nich již i opakovaně).

Mezi zapojenými subjekty výrazně převažují velké a střední podniky z nejrůznějších odvětví. Mezi dosud registrovanými podniky byly zejména české společnosti vyrábějící obaly a významné podniky z potravinářského průmyslu nebo stavebnictví. A svého prvního zástupce zde již má například také bankovní sektor nebo automobilový průmysl. Do programu se také zapojily první organizace z veřejného sektoru (město, nezisková organizace). Zejména počet zapojených podniků postupně narůstá. Podrobné aktuální statistiky zapojených subjektů a udělených značek jsou k dispozici v přehledu zapojených subjektů.

Jednou z akcí propagujících program SCO2 a šířeji ochranu klimatu v českém podnikatelském prostředí byl celostátní seminář na MŽP ČR, který představil aktuální informace, trendy vývoje ve vyspělých zemích a inspirativní české příklady snižování emisí skleníkových plynů. Jako odborná podpora, kterou podnikům nabízí CI2, o. p. s., byl prezentován dobrovolný program SNIŽUJEME/SLEDUJEME CO2. Rovněž byly představeny hlavní výstupy projektu “Aktivní zapojení podnikatelského sektoru do činností na ochranu klimatu”.  Jde zejména o metodiku přípravy politiky ochrany klimatusouhrn vybraných příkladů mezinárodní dobré praxe v realizaci klimaochranných opatření a také komunikace a PR v této oblasti. Součástí semináře byla také prezentace úspěšných příkladů klimaochranných opatření společností Řízení letového provozu ČR, s. p., Skanska a. s., Veolia Energie ČR, a. s. a Vitana, a. s. Záznam ze semináře 22. března 2016: https://www.youtube.com/watch?v=-CRFeRlb1HY

Jako součást programu SCO2 byl také realizován první obecně prospěšný offsetový projekt, který umožňuje zapojeným podnikům přímo na území ČR podpořit konkrétní klimaochranné projekty v obcích. Tyto projekty podle zásady „pomáháme ostatním“ v rámci programu vyjadřují společnou klimatickou a společenskou odpovědnost podniků sledujících a omezujících své emise skleníkových plynů. Jde o výsadbu dlouhověkého ovocného sadu v Blížkovicích na jihu Moravy, ověřený CI2, o. p. s., který umožní odčerpat více než 180 tun CO2 z ovzduší. Projekt v Blížkovicích byl připraven společně s místní samosprávou a odborníky. Detailní informace o tomto offsetovém projektu najdete zde: http://snizujemeco2.cz/cs/krajinotvorny-ovocny-sad-blizkovice-zlebous-2016