Inspiration and examples

International Good Practice as Inspiration: Climatically Responsible Business in International Practice
Sborník příkladů českým firmám představuje inspirativní spektrum vhodných příkladů a opatření pro ochranu klimatu v podnikatelském sektoru přenositelné do českého prostředí. Sborník příkladů zároveň plní funkci prvotního upozornění na aktuální globální trend klimaticky odpovědného podnikání a představuje primární informační zdroj, který umožní seznámit se s danou problematikou v zemích, kde je již v podnikové strategie zakotvena. K prezentaci příkladů bylo vybráno 10 mezinárodních společností, které jsou aktivní v ochraně klimatu a berou tuto problematiku zodpovědně. U jednotlivých společností je prezentována politika/strategie a cíle ochrany klimatu, konkrétní příklady, vztahy s obchodními partnery a jejich zapojení do plnění cílů, sdílení informací (PR a komunikace), přínosy pro dotčenou oblast a reporting v globálních iniciativách. Vzhledem k zacílení sborníku na management podniků nejsou jeho součástí technické detaily daných postupů a opatření, jedná se spíše o stručný popis základních postupů a celkové představení, přínosů vedoucích ke stanoveným cílům.

Methodology for Determining the Carbon Footprint of the Company
Metodický materiál pro zavádění politiky ochrany klimatu v podniku je prvním takovým v této oblasti orientovaný na české podniky, který přichází s poklady pro systematickou, a v návaznosti na nejlepší dosažitelnou mezinárodní praxi, přípravu a následně realizaci své vlastní politiky ochrany klimatu. V metodickém materiálu jsou vysvětleny základní pojmy, technické termíny a používané jednotky dané problematiky, postup a principy stanovení emisí skleníkových plynů podniku (uhlíkové stopy), zásady zavedení podnikového plánu na snížení emisí a jeho následná implementace. Tato metodika je stručným úvodem do problematiky inventarizace skleníkových plynů podniku. V českém jazyce podobný materiál zatím neexistuje, lze ho tedy považovat za úvod do dané problematiky.
Communication Climate Protection in Practice: Inspiration Guide for Company
Tento materiál předkládá stručný rámec sledování emisí skleníkových plynů, společenské odpovědnosti a přínosů pro jejich snižování pro podniky i jejich okolí. Jedná se o ukázku reprezentativních příkladů, jejichž prostřednictvím je nabízen přehled trendů, praktické ukázky dobré praxe a varianty přístupů ke komunikaci ochrany klimatu v korporátní sféře zejména v Evropě, ale v dnešním globálním prostředí po celém světě. Tento inspirativní materiál, zabývající se komunikací ochrany klimatu, je určený pro management, PR i CSR specialisty a odborné pracovníky ochrany životního prostředí v podnicích i dalších organizacích, které se chtějí do ochrany klimatu aktivně zapojit, komunikovat a prezentovat svá vlastní opatření v této oblasti.
Realizováno v rámci projektu „Aktivní zapojení podnikatelského sektoru do činností na ochranu klimatu“ podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz.